الأقسام

  الإجراءات

Plan 1
15,000 تومان شهري

مبتنی بر Linux

 • 500 مگابایت فضای وب سایت
 • 20 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
أطلبه الآن إعداد مجاني
Plan 2
23,000 تومان شهري

مبتنی بر Linux

 • 1000 مگابایت فضای وب سایت
 • 40 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
أطلبه الآن إعداد مجاني
Plan 3
33,000 تومان شهري

مبتنی بر Linux

 • 2000 مگابایت فضای وب سایت
 • 70 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
أطلبه الآن إعداد مجاني
Plan 4
39,000 تومان شهري

مبتنی بر Linux

 • 5000 مگابایت فضای وب سایت
 • 100 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
أطلبه الآن إعداد مجاني
Plan 5
44,000 تومان شهري

مبتنی بر Linux

 • 10000 مگابایت فضای وب سایت
 • 150 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
أطلبه الآن إعداد مجاني
Plan 6
53,000 تومان شهري

مبتنی بر Linux

 • 20000 مگابایت فضای وب سایت
 • 200 گیگابایت پهنای باند مجاز ماهیانه
 • cPanel کنترل پنل
أطلبه الآن إعداد مجاني